دعاوی کیفری


در هر زمانی که در سطح اجتماع رفتاری اتفاق می افتد که به آن جرم می گوئیم دارای دو جنبه خواهد بود ، یکی از این جنبه ها که مرتبط با جامعه بوده و رابطه مستقیمی هم با امنیت اجتماعی دارد جنبه عمومی آن جرم خواهد بود در اینجا دادستان که به عنوان نماینده مدعی العموم تکلیف دارد که از منافع جامعه حمایت کرده و از آسیب های مادی و معنوی که بر اثر ارتکاب یک جرم به جامعه وارد خواهد شد جلوگیری و دفاع می نماید در نتیجه بعد از ارتکاب جرم دادسرای عمومی و انقلاب که دادستان ریاست آن را بر عهده خواهد داشت دستور رسیدگی را خواهد داد و بعد ازاینکه جرم به اثبات رسید و قرار مچرمیت صادر شد به وسیله کیفرخواست از دادگاه برای مجرم تقاضای مجازات می نماید .

پس از اینکه کیفر خواست صادر می گردد و رسدگی در مرجع صالح قاضی مبادرت به انشاء رای می نماید که در مهلت های مشخص و معینی که در قانون وجود دارد مسبت به آن با توجه به شرایط پرونده و نحوه رسیدگی اعتراض صورت خواهد پذیرفت.
مهلت واخواهی برای دعاوی کیفری که به صورت غیابی صادر شده است از زمان ابلاغ رای به مدت۲۰روز می باشد و مهلت تجدیدنظر خواهی هم پس از سپری شدن مهلت واخواهی در آرای غیابی و در صورتی که رای حضوری باشد بعد از ابلاغ رای به مدت ۲۰ روز می باشد و مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی برای افراد مقیم خارج از ایران ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای خواهد بود و پس از قطعی شدن حکم دادگاه حسب مورد در محاکم تجدیدنظر و یا به علت عدم اعتراض حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه کیفری ارسال می شود و در مورد آن اتخاذ تصمیم می گردد.

موضوعات وکالت در دعاوی کیفری شامل موارد ذیل است و توصیه می شود قبل از اقدام شخصی در مراجع قضایی از اطلاع رسانی های وکیل مجرب در در دعاوی کیفری آگاه باشید

 جرایم علیه اشخاص

قتل عمد ، شبه عمد و خطای محض ، جرح عمد ، شبه عمد و خطای محض ، نزاع دسته جمعی ، آدم ربایی، توهین ، افترا ، تهدید ، نشر اکاذیب ،مزاحمت تلفنی ،هتک حرمت منزل و مسکن ،توقیف یا اخفای اشخاص ،سقط جنین ،نوزاد ربایی ،تصادفات رانندگی

  جرایم علیه اموال

کلاهبرداری ، تحصیل مال از طریق نامشروع ، انتقال مال غیر ، معامله معارض ، سرقت ، خیانت در امانت ، سوء استفاده از سفید امضا ، صدور چک پرداخت نشدنی ، تخریب

   جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

اخلال در نظم عمومی ، اخلال در نظم اقتصادی ، افساد فی الارض ، جعل و استفاده از سند مجعول ، رابطه نامشروع ،ربا ،قمار ،جرایم علیه مامورین دولتی ،تغییر کاربری،
تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، بغی ، محاربه

 جرایم رایانه ای

سرقت رایانه ای ، جعل رایانه ای ، دسترسی غیر مجاز به حامل های داده